Regulamin

now browsing by category

 

10% taniej na wszystko

Od dnia 01-04-2014 do odwołania Każdy Klient

posiadający naszą kartę

otrzyma 10% zniżki na każdy produkt w tym piwo

O bezpłatną kartę pytaj obsługę lokalu !

 

Regulamin

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego www.pizzeriazamkowa.pl
I. Rodzaj i zakres świadczonych usług
II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
III. Rejestracja
IV. Warunki zawierania umowy
V. Prawo odstąpienia
VI. Reklamacje
VII. Postanowienia końcowe
I. Rodzaj i zakres świadczonych usług
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisów internetowych znajdujących się w domenach  pizzeriazamkowa.pl, sprzedaży produktów znajdujących się w jego ofercie.
2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
a) Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);
c) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.);
d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:
a) Sprzedawca – podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MW WIECZOREK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Świdniku, przy ul. Grabowej 6, 21-040 Lublin, NIP: 712-326-70-23, REGON: 061353509, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000402497.
b) Pizzeria – lokal gastronomiczny znajdująca się przy Placu Zamkowym 2A w Lublinie.
c) Użytkownik – należy przez to rozumieć zarejestrowaną osobę fizyczną (konsument) bądź osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów produktów w Pizzerii.
d) Klubowicz – zarejestrowany członek Klubu pizzeriazamkowa.pl, którym może być Użytkownik lub każda osoba korzystająca z serwisów internetowych znajdujących się w domenach  pizzeriazamkowa.pl.
e) Czas realizacji Zamówienia – liczba dni roboczych, w jakich Pizzeria zrealizuje Zamówienie Użytkownika. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas konieczny na dostarczenie zamówionych produktów na adres wskazany przez Użytkownika w sposób określony w Zamówieniu.
f) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez osobę korzystającą z serwisów internetowych znajdujących się w domenach  pizzeriazamkowa.pl swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności oraz wyrażeniu zgody na ich treść. Z chwilą Rejestracji osoba korzystająca z serwisów internetowych znajdujących się w domenach  pizzeriazamkowa.pl uzyskuje status Użytkownika.
g) Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez lub z jednoczesną obecnością stron, przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zamówienia („Koszyk”) lub bez jego wykorzystania, poprzedzone akceptacją wyboru produktów przez Użytkownika oraz wyborem formy płatności i formy dostawy/odbioru produktów. Po dokonaniu powyższych czynności Sprzedawca potwierdza Zamówienie przez przesłanie właściwej wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub wydanie produktu,
h) Płatność – czynność dokonywana przez Użytkownika po akceptacji Zamówienia polegająca na zapłacie wskazanej ceny produktu oraz kosztów dostarczenia. Brak dokonania przez Użytkownika płatności jest równoznaczne z rezygnacją z Zamówienia. Wyjątkiem są sytuacje gdy dokonanie płatności dotyczy produktów lub usług gdzie płatność nie jest wymagana.
i) Dane osobowe – zestaw danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż produktów na odległość odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Korzystanie z serwisów internetowych znajdujących się w domenach pizzeriazamkowa.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
3. Korzystanie z serwisów internetowych znajdujących się w domenach pizzeriazamkowa.pl jest możliwe przy użyciu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
4. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika w serwisów internetowych znajdujących się w domenach pizzeriazamkowa.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralna część Polityką Prywatności.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania Płatności zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
6. Zdjęcia produktów zamieszczanych w serwisów internetowych znajdujących się w domenach pizzeriazamkowa.pl są przykładowe i służą prezentacji konkretnych pozycji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi produktami (pozycjami) dostarczane są w szczególności przez wydawców, twórców lub pochodzą od Sprzedawcy.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oceny zamieszczane pod poszczególnymi produktami (pozycjami) pochodzą od osób korzystających z serwisów internetowych znajdujących się w domenach pizzeriazamkowa.pl i w celu uniknięcia umieszczenia treści niezgodnych z prawem przed publikacją mogą być moderowane przez Sprzedawcę.
8. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium całej Rzeczpospolitej oraz na terytorium całego świata. Z zastrzeżeniem, że dostawa pizzy może być zrealizowana tylko dla wybranych lokalizacji miasta Lublin.
III. Rejestracja
1. Rejestracja osoby korzystającej z serwisów internetowych znajdujących się w domenach pizzeriazamkowa.pl dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe dla realizacji Zamówienia oraz pola, których wypełnienie nie jest obowiązkowe chyba, że jest to uzależnione od szczególnych okoliczności.
2. W formularzu rejestracyjnym osoba korzystającą z serwisu internetowego w domenach pizzeriazamkowa.pl podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez osobę korzystającą z serwisu internetowego w domenach pizzeriazamkowa.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez nią oświadczenia, że:
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
b) zapoznała się oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
c) zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.

IV Warunki zawierania umowy
1. Zamówienie na produkt Użytkownik składa korzystając z „Koszyka”.
2. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik powinien dokonać wyboru produktu i jego ilości, miejsce dostawy, odbioru oraz formę płatności.
3. Z chwilą akceptacji złożonego na odległość Zamówienie przez Użytkownika, Sprzedawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia.
4. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w Regulaminie, z uwagi na brak zamówionego produktu lub zamówionej ilości danego produktu, Użytkownik jest informowany o stanie Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Użytkownik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia..
6. Sprzedawca realizuję dostawę zamówionych przez Użytkownika produktów za poprzez: firmy kurierskie, pocztę polską, pocztę elektroniczną, udostępnienie produkt do samodzielnego odbioru/pobrania, dostarczenie we własnym zakresie. Wyboru sposobu realizacji dostawy dokonuje Użytkownik w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie właściwej opcji spośród wskazanych na stronie Pizzerii. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Czas realizacji Zamówienia oraz opłata za dostawę jest uzależniona od wyboru sposobu realizacji dostawy. Czas dostawy oraz jej koszty podane są w Cenniku znajdującym w serwisach internetowych znajdujących się w domenach pizzeriazamkowa.pl oraz w trakcie składania Zamówienia. W sytuacji, gdy produkt dostarczany jest przez Sprzedawcę we własnym zakresie Użytkownik nie ma możliwości wyboru sposobu realizacji dostawy w trakcie składania Zamówienia.

7. Czas realizacji Zamówienia liczy się do następnego dnia roboczego po przekazaniu Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona Czas realizacji Zamówień uzależniony jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego produktu objętego promocją.
9. Wszystkie ceny podawane w serwisach internetowych znajdujące się w domenach pizzeriazamkowa.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
10. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Użytkownika cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla obu Stron. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Pizzerii, wprowadzania nowych produktów do oferty Pizzerii i usuwanie niedostępnych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisów internetowych znajdujących się w domenach pizzeriazamkowa.pl oraz wprowadzania w nich zmian.
11. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych produktów po dokonaniu wyboru przez Użytkownika formy dostarczenia i formy płatności.
12. Z zastrzeżeniem ust. 16 poniżej, Pizzeria przyjmuje następujące formy płatności:
a) przedpłata – Użytkownik dokonuje płatności za Zamówiony produkt przelewem bankowym na konto Sprzedawcy lub za pomocą karty kredytowej; lub
b) za pobraniem – Użytkownik dokonuje płatności za Zamówiony produkt w momencie odbioru przesyłki.                                                                                                                        
b) zapłata osobista – Użytkownik dokonuje płatności za Zamówiony produkt bezpośrednio w Pizzerii.

13. Użytkownik zamawiający produkty, które mają zostać dostarczone poza granicie Polski może dokonać płatności wyłącznie w formie przedpłaty za pomocą karty kredytowej.
14. Sprzedawca potwierdza dokonanie płatności w formie przedpłaty, o której mowa w ust. 13 a powyżej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
15. Wszystkie produkty oferowane w Pizzerii są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
16. Użytkownik otrzymuje produkt wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą. Otrzymanie faktury uwarunkowane jest złożeniem odpowiedniego oświadczenia woli (w formie komentarza) przy składaniu Zamówienia lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (pizzeriazamkowa@gmail.com).
V. Prawo odstąpienia
1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od dnia wydania produktu, z zastrzeżeniem pkt. 3.
2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać aktualne dane Użytkownika oraz jego numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą cenę za produkt. Do pisma Użytkownik powinien dołączyć otrzymany od Sprzedawcy paragon fiskalny.
3. Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, w przypadku usunięcia przez konsumenta oryginalnego opakowania z produktu, lub w sytuacji gdy produktem jest wyrób gastronomiczny, gdy produkt wykazuje cechy jego konsumpcji.
4. Produkt podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania. Produkt nie może być zwrócony niekompletny. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej.
5. Produkt należy odesłać lub osobiście dostarczyć do Sprzedawcy.
6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady produktu oraz gwarancji producenta.
VI. Reklamacje
1. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia produktu lub niezgodności produktu z Zamówieniem, Użytkownik po wydaniu mu produktu powinien zgłosić reklamację doręczającemu ten produkt, doręczający zaś powinien sporządzić Protokół reklamacyjny. Brak sporządzenia protokołu reklamacyjnego nie wyłącza możliwości złożenia reklamacji w sposób określony poniżej.
2. Sprzedawca rozpatruje pisemne reklamacje:
a) złożone na adres jego siedziby;
b) zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Sprzedawcy;
c) dostarczone są do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny);
d) są podpisane i zawierają aktualne dane Użytkownika, w tym numer konta bankowego, na które zostaną zwrócone pieniądze.
3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Użytkownika – Konsumenta, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz produktu. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego produktu nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez niego cenę.
VII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Spory rozpatrywane są przez sąd właściwości ogólnej określonej według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.pizzeriazamkowa.pl.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie serwisu internetowego Pizzerii.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 10.03.2013 r.

Obsługa realizacji promocji

Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście.

Niebawem tylko do Was wyślemy niespodziankę.

Skorzystacie jeszcze bardziej niż ostatnio :)

WiFi

zawsze dostępne i bez rejestracji

gniazdko elektryczne

dostępne w lokalu i ogródku na zewnątrz