Polityka prywatności

now browsing by category

 

Polityka prywatności

Polityka Prywatności pizzeriazamkowa.pl
Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, którego akceptacja jest niezbędna w celu składania Zamówień i rejestracji w serwisie internetowym pizzeriazamkowa.pl.
Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z brakiem możliwości składania Zamówień czy rejestracji w serwisie internetowym pizzeriazamkowa.pl.
O bezpieczeństwo Państwa danych osobowych dba administrator właściciela serwisu internetowego pizzeriazamkowa.pl, Właściciel serwisu internetowego pizzeriazamkowa.pl prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ENTOS LIMITED z siedzibą w Londynie SW17 ORG, 40 Tooting High Street, Company Number. 8435959
Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych.
1. Zbieranie danych
1) Pizzeria zbiera dane osób rejestrujących się oraz w pewnym zakresie osób odwiedzających jej serwis internetowy.
2) Podczas przeglądania stron Serwisu pewne anonimowe informacje (np. adres IP przypisany do Państwa komputera, rodzaj przeglądarki czy czas dostępu) mogą być zbierane automatycznie za pomocą powszechnie używanych narzędzi informatycznych, takich jak „cookies” czy „web beacons” („Dane Nawigacyjne”).
2. Rodzaj zbieranych danych osobowych.
W zależności od sposobu korzystania przez Państwa z serwisu internetowego Pizzerii, mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezębnych do realizacji wybranej usługi.
W przypadku chęci dokonania zakupu towarów oferowanych przez Pizzerię, mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.
W przypadku chęci uzyskania członkostwa w Klubie pizzeriazamkowa.pl, będą Państwo poproszeni o podanie jedynie imienia, ewentualnie pseudonimu oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail).
3. Wykorzystywanie zebranych danych
1) Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Pizzerii.
2) Dane podane przez Państwa podczas rejestracji wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, w tym realizacji Zamówień czy przyznawania uprawnień wynikających z członkostwa w Klubie pizzeriazamkowa.pl oraz zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a naszą Pizzerią.
3) W przypadku zarejestrowania się w naszym serwisie internetowym, dane podane przez Państwa, a w szczególności adres poczty elektronicznej, może posłużyć do wysłania przez nas informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4) Ponadto, w przypadku dokonania zakupu towaru oferowanego przez Pizzerię, Pizzeria zastrzega sobie możliwość przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiety dotyczącej zakupionego towaru.
5) W zależności od Państwa decyzji wyrażonej przy rejestracji podane dane osobowe mogą nie być przetwarzanie w celach marketingowych, w tym badaniu rynku oraz Państwa preferencji czytelniczych. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie poprzez złożenie oświadczania
6) Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania serwisu internetowego Pizzerii do preferencji Gości i Użytkowników, a także administrowania serwisem i jego doskonalenia.
7) Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem jednego z serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (np. platnosci.pl) są przetwarzane przez te serwisy. Pizzeria nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego Państwo realizujecie transakcje finansowe.
4. Usługi dodatkowe – Klub pizzeriazamkowa.pl
1) Pizzeria udostępnia Państwu dostęp do usług komunikacyjnych, takich jak możliwość zamieszczania opinii lub komentarzy, itp. Zamieszczając tam informacje o charakterze pozwalającym na jej identyfikacje, dana osoba zgadza się z tym, że podane informacje mogą być dostępne dla innych Użytkowników i mogą być przez nich przeglądane, zbierane i wykorzystywane, także w celu wysyłki nie zamawianej korespondencji. Pizzeria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zamieszczenia w tych miejscach danych pozwalających na identyfikację danej osoby.
2) Zarejestrowany Użytkownik lub inna osoba korzystająca z serwisu internetowego Pizzerii może poprzez wypełnienie „formularza klubowicza”, znajdującego się na stronie serwisu internetowego Pizzerii, uzyskać członkostwo w Klubie pizzeriazamkowa.pl. Członkostwo w Klubie pizzeriazamkowa.pl pozwala przede wszystkim na otrzymywanie specjalnych rabatów na towary oferowane przez Pizzerię, bezpłatne newslettery oraz informacje o bieżących promocjach. Rejestracja w Klubie pizzeriazamkowa.pl jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wszelkich informacji związanych z członkostwem w Klubie pizzeriazamkowa.pl.
5. Mechanizm cookies
1) Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Serwis. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Pizzerię usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.
2) Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na Serwisie będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji Serwisu.
6. Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons
Pizzeria może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z danymi Użytkownika, Klubowicza lub gościa do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych Usług.
7. Adres IP
Pizzeria zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.
8. Cookies innych podmiotów
1) Pizzeria zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników.
2) W reklamach zamieszczanych na Serwisie mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
3) Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.
9. Dostęp do danych
1) Do danych osobowych zbieranych przez Pizzerię mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu.
2) Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
10. Preferencje
W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane kontaktowe. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres pizzeriazamkowa@gmail.com.
11. Możliwość modyfikacji danych
1) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik dokonuje wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych poprzez oświadczenie woli przesłanie na adres pizzeriazamkowa@gmail.com.
2) Pizzeria zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika lub Klubowicza, jeżeli ten naruszył Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia jego odpowiedzialności.
12. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
1) Właściciel serwisu internetowego pizzeriazamkowa.pl, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Użytkowników oraz Klubowiczów przetwarza zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników oraz Klubowiczów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
2) Serwis internetowy zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową Suport Mirosław Kryska z siedzibą w Chrzanowie, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego serwera zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.
13. Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje:
1) Wszelkich informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Pizzerii, które zostały zamieszczone na stronach internetowych Pizzerii gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;
2) Treści opinii, komentarzy osób korzystających z forum Pizzerii, chyba że ww. treści mają charakter bezprawny, a właściciel Pizzerii otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze ww. treści. W takim przypadku właściciel Pizzerii jest uprawniony do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do ww. treści;
3) Ujawniania danych osobowych przez Użytkowników, Klubowiczów oraz osób korzystających z forum Pizzerii lub zamieszczających opinie o towarach lub Pizzerii.
14. Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: pizzeriazamkowa@gmail.com
15. Zmiany Polityki Prywatności
Pizzeria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2013 r.